ALGEMENE VOORWAARDEN
 

Volgende bepalingen zijn van toepassing op elke dienstverlening die ADVOCATENKANTOOR KERSTENS TE 9660  BRAKEL met KBO-nummer 0826.700.019 verleent aan het cliënteel.

Communicatie

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, voert het advocatenkantoor alle communicatie met de cliënt per e-mail op het door de cliënt opgegeven e-mailadres. De facturen worden bezorgd per e-mail op het door de cliënt opgegeven e-mailadres voor facturatie. De cliënt zorgt ervoor dat hij/zij de opgeven e-mailadressen actueel houdt. De cliënt geeft onmiddellijk elke wijziging in contactgegevens door aan het advocatenkantoor.

Ereloon en kosten

Het ereloon dekt de prestaties van de advocaat zoals adviesverlening, vergadering, briefwisseling, onderhandelingen, telefoons, opzoekingen, voorbereiding van documenten, de vertegenwoordiging voor de rechtbank, verplaatsingstijd, …  Het dossier wordt behandeld volgens de gebruikelijke tarieven van het advocatenkantoor.

 De advocaat bepaalt de inzet van advocaten-medewerkers en/of advocaten-stagiairs in het dossier. Rekening houdend met de anciënniteit, bedragen de erelonen 50 % tot 80 % van bovenvermeld ereloon.

Het advocatenkantoor rekent volgende kosten aan:

  • dossieraanmaak aan 75€ per dossier
  • opstellen van briefwisseling, conclusies, contracten,  nota’s, verzoekschrift, dagvaarding, … aan 10€ per pagina
  • kopiekosten aan 0,20€ per pagina
  • kleurkopiekosten aan 0,80€ per pagina
  • verzendingskosten en aangetekende zending aan portkost
  • kilometervergoeding aan 0,45 € per kilometer
  • parkeerkosten aan kostprijs
  • gerechtskosten worden doorgerekend aan kostprijs
  • prestaties door derden worden doorgerekend aan kostprijs

Alle erelonen en doorgerekende kosten zijn te vermeerderen met 21% BTW

Facturatie en betalingsvoorwaarden

Het advocatenkantoor zal voor de aanvang en tijdens de opdracht regelmatig voorschotfacturen en tussentijdse facturen uitschrijven. Het advocatenkantoor verrekent alle betaalde voorschotten bij opstellen van de eindfactuur.

Betaling

De cliënt dient de facturen te betalen binnen de 8 kalenderdagen na datum van het betalingsverzoek. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de factuurstaat moet hij deze binnen 8 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk protesteren. Een detail van de geleverde prestaties is op eerste vraag beschikbaar.

Opschorting bij niet-betaling

Bij gebreke aan tijdige betaling door de cliënt kan het kantoor besluiten om alle verdere prestaties in het dossier  op te schorten. Dit betekent dat het advocatenkantoor vervolgens niet aansprakelijk kan gesteld worden voor het daardoor gebeurlijk niet naleven van termijnen of het niet leveren van prestaties.

Laattijdige betaling

Schadevergoeding en intrest

Bij gebreke aan geldig en tijdig protest en na schriftelijke aanmaning tot betaling, is de cliënt op het nog openstaande saldo een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het totaal verschuldigde saldo, met een minimum van 40 euro te vermeerderen met een rente die overeenstemt met de wettelijke rentevoet plus 2 % van rechtswege vanaf de vervaldatum.

Wanneer de rechtsbijstandsverzekeraar van de cliënt tussenkomt, dan zal het advocatenkantoor de niet door de rechtsbijstandsverzekeraar gedekte of betaalde ereloon en kosten verhalen op de cliënt.

Wanneer het advocatenkantoor optreedt namens meerdere personen of rechtspersonen in hetzelfde dossier, dan kan het advocatenkantoor elke persoon of rechtspersoon hoofdelijk en ondeelbaar aanspreken tot betaling van de facturen.

Verzekering

De beroepsaansprakelijkheid is ingevolge collectieve polis afgesloten door de Balie verzekerd bij NV AMLIN EUROPE (met zetel te 2018 Antwerpen, de Keyserlei 5 bus 31) met als makelaar voor de afhandeling schadedossiers VANBREDA RISK & BENEFITS te 2140 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297 (tel 03 217 67 67) met volgende waarborg: 1.250.000 EURO per advocaat per schadegeval met een vrijstelling van 2.500,00 EURO per schadegeval. De B.A. uitbating waarborg (extra contractuele aansprakelijkheid) is gedekt ten belope van 6.200.000,00 EURO (lichamelijke schade) en 620.000,00 EURO (stoffelijke en onstoffelijke schade) per schadegeval.

Toepassing van de Witwaspreventiewet

De cliënt aanvaardt de toepassing van de Witwaspreventiewet van 12 januari 2004. Dit betekent dat de advocaat de verplichting heeft tot identificatie van het cliënteel en tot de melding van witwaspraktijken aan de Stafhouder van de balie te Antwerpen. 

Beroep op derden

De cliënt aanvaardt dat het advocatenkantoor voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten, desgevallend buitenlandse advocaten. Wordt een beroep gedaan op andere advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, dan laat de cliënt de keuze over aan het advocatenkantoor.

 Het advocatenkantoor doet slechts met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants. Deze worden gekozen in overleg met de cliënt.

Het advocatenkantoor rekent de kosten van alle derden door aan de cliënt (zie eerder ereloon en kosten).

Aansprakelijkheid

De cliënt aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij/zij lijdt door een beroepsfout van het advocatenkantoor beperkt wordt tot het bedrag waarvoor het advocatenkantoor verzekerd is, meer bepaald tot  3.750.000,00€ per schadegeval per jaar. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat het advocatenkantoor hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot een bedrag ten belope van de aan het advocatenkantoor betaalde erelonen in het betreffende dossier en met een algeheel maximum van 50.000 EUR. Een kopie van de polisvoorwaarden kan op verzoek bezorgd worden, de polisvoorwaarden worden tevens op de website vermeld.

Derdengelden

Het advocatenkantoor mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande provisies, kosten of ereloon. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

 Rechtsplegingsvergoeding

De cliënt erkent dat hij/zij werd geïnformeerd over de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat (zie lijst rechtsplegingsvergoedingen). De rechtsplegingsvergoeding kan door de advocaat worden aangewend ter aanzuivering van zijn ereloon en kosten.

 Bevoegdheid van de rechtbank

In geval van betwisting zullen de rechtbanken te GENT en bevoegd zijn en is het Belgisch recht van toepassing.